Winkelmandje Homepage

Algemene Voorwaarden

Inleiding

Deze website is gebouwd, wordt geëxploiteerd door en is eigendom van Zeilschool Midden Nederland (ZMN). ZMN is gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 30232116. Deze Algemene voorwaarden Watersport Nederland (hierna; "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de website watersport-nederland.nl en andere websites van ZMN, waaronder www.zmn.nl, www.zeilschool.nl en www.kajuitjacht.nl, (hierna: "Websites"). Door uw gebruik van de Websites aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden.

De Websites

Via de Websites kunt u watersport gerelateerde producten en/of diensten van derden (hierna: "Leveranciers") kopen. ZMN spant zich ervoor in om via de Websites overeenkomsten tot stand te brengen tussen u en de Leveranciers. ZMN wordt geen partij bij die overeenkomsten en is niet aansprakelijk voor de uitvoering van die overeenkomsten.

Gebruik van ZMN-materiaal

Alle materiaal op de Websites is eigendom van ZMN zelf of partners van ZMN die toestemming hebben gegeven het betreffende materiaal te gebruiken.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Websites berusten bij ZMN.

Privacy

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van ZMN. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van klantenadministratie, marktonderzoek en gepersonaliseerde informatie en acties voor onze producten en diensten of producten en diensten van de Leveranciers. Indien u er geen prijs op stelt dergelijke informatie te ontvangen, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar cris@zmn.nl. U hebt het recht uw persoonlijke gegevens te controleren en zo nodig te corrigeren. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u in onze privacy statement.

Beperking van aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ZMN, is ZMN niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit uw gebruik van de Websites.

Afwijzing garanties

Wij wijzen nadrukkelijk alle garanties, impliciet dan wel expliciet, van welke aard dan ook, van de hand, met inbegrip van doch niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending. Wij garanderen niet dat onze diensten of gegevens aan uw wensen voldoen of dat de diensten of gegevens ononderbroken, tijdig, beveiligd of foutloos wordt aangeboden; evenmin bieden wij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de diensten of gegevens of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige van de Websites verkregen gegevens. U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u materiaal of informatie hebt gedownload of anderszins van onze Websites hebt verkregen, u zulks volledig naar eigen keuze en voor eigen risico hebt gedaan en u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of gegevensverlies als gevolg van het binnenhalen van dergelijk materiaal en/of dergelijke informatie.

Wij bieden geen garantie met betrekking tot de goederen of diensten van de Leveranciers die zijn gekocht of verkregen via onze Websites of met betrekking tot overeenkomsten met de Leveranciers die u via onze Websites bent aangegaan. Ook adviezen of gegevens die u van ons hebt verkregen, leiden niet tot de totstandkoming van enige garantie die niet uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden wordt geboden. Voor zover de wet het uitsluiten van bepaalde garanties niet toestaat, is het mogelijk dat sommige van bovengenoemde uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

Hyperlinks

Hyperlinks op de Websites kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan ZMN. ZMN biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van die websites en/of servers.

Wijziging van deze voorwaarden

ZMN behoudt zich het recht voor naar eigen keuze wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden en in welk deel van de Websites dan ook. Indien u de Websites bezoekt en gebruik maakt van het materiaal en de diensten die daarop worden aangeboden nadat ZMN de gewijzigde versie van deze Algemene Voorwaarden op de Websites heeft gepubliceerd, verklaart u zich nu voor alsdan gebonden aan die nieuwe versie. Indien u zich niet aan die wijzigingen gebonden wenst te verklaren, dient u van verder gebruik van de Websites af te zien.

Reclame en sponsoring

Op de Websites zijn reclame en boodschappen van adverteerders en sponsors aanwezig. De adverteerders en sponsors dienen er zelf voor te zorgen dat het materiaal dat zij op de Websites aanbieden voldoet aan de bepalingen van internationaal en nationaal recht. ZMN is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in advertenties.

Toepasselijk recht en forum

Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en uw gebruik van de Websites.

Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Algemene Voorwaarden of uw gebruik van de Websites zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.